Menu Zavřeno

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, provozní řád

FIT4LIFE

se sídlem Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 88680215 
DIČ: CZ8854185076 
Adresa provozovny: Fit4Life, Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště

Provozní doba

PO – NE ………6.00 – 21.00 (dle rozvrhu lekcí a individuálních tréninků)

Telefonní číslo: 602 778 816

Kontaktní e-mail: info@fit4life.cz

Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen “VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností fitness centra Fit4Life., Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště a návštěvníkem využívající služeb fitness centra Fit4Life., Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště.
Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného, členství nebo služby, které fitness nabízí.

 • Vstupem se rozumí:
 • jednorázový vstup
 • permanentka 10ti vstupová (platnost 3 měsíce)
 • permanentka 20ti vstupová (platnost 6 měsíců)
 • členství měsíční

Zaplacením služby (permanentky či členství) začíná běžet platnost, kterou nelze měnit! Výjimkou pro prodloužení může být špatný zdravotní stav nebo mimořádná událost, jejímž následkem je přerušení provozu fitness.

Nákupem jakéhokoliv vstupu či členství návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s všeobecnými podmínkami a provozním řádem. A potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena. Pro vystavení členské karty se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail a fotografie v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Členská karta je vystavena na jméno a je nepřenosná. Za vystavení členské karty účtujeme poplatek 100 Kč. Částka je nevratná.

Ø  Služby

Rezervace jdou provést těmito způsoby:

Skupinové lekce či osobní tréninky

 • osobně na recepci fitness centra v provozovně
 • pomocí on-line rezervace na stránkách fitness centra – www.fit4life.cz

Registrací v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které při rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů fitness centra využívaných on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce fitness centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení tykající se nabídky služeb fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Platební podmínky

 • platba v hotovosti nebo kartou v provozovně
 • platba přes platební bránu v rezervačním systému (platební karty a převod z účtu) při nákupu služeb na webových stránkách.

Ochrana osobních údajů

S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) si vás dovolujeme upozornit, že na základě Vašeho souhlasu při registraci v našem fitness o Vás naše fitness centrum (Fit4Life, Milíčova 470, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 88680215, DIČ CZ8854185076) vede tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail, fotografie a případné videozáznamy.

Fitness centrum Fit4Life se zavazuje, že tyto osobní údaje nepředá žádné třetí straně. Přístup k nim mají pouze poučení zaměstnanci.

NÁKUP KREDITU (depozit)

Nákup kreditu on-line je možný na internetových stránkách www.fit4life.cz kdykoliv. Nákup služeb, kreditu a produktů je možný přímo ve fitness centru v provozní době specifikované na internetových stránkách www.fit4life.cz

Kredit je na účet připsán po objednání a uhrazení peněžní částky.

Nakupovat kredit je možné:

 1. hotově nebo kartou v provozovně prodávajícího
 2. on-line po přihlášení do účtu

Užívání kreditu

 • Je možné jej použít k zaplacení produktu a služby.
 • Pokud kredit na účtu nebude stačit na nákup produktu nebo služby je potřeba jej nejdříve dobít. 
 • Minimální výše nakoupeného kreditu je 200 Kč (vztahuje se i pro držitele Multisport a Sodexo karet)
 • Doba platnosti kreditu je 6 měsíců od načtení. Platnost a zůstatek kreditu Vám rádi sdělíme na recepci fitness. Po uplynutí doby platnosti kreditu připadá kredit prodávajícímu. 
 • Kredit z účtu nelze převádět na účet jiného kupujícího.
 • Kredit nelze použít k nákupu dalšího kreditu.
 • Zůstatek kreditu na účtu nelze vyměnit za peněžní hotovost.

 

 

Provozní řád

Návštěvník Fit4Life je povinen řídit se provozním řádem fitness centra.

 1. Zakoupením (vstupu, členství) návštěvník potvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu. A zároveň se zavazuje ho dodržovat. 
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle aktuálního ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 3. Pro malé děti je prostředí fitness centra nebezpečné a tudíž nevhodné! Přivede-li však návštěvník fitness centra takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru sálů. Návštěvník má možnost uložit dítě po dobu cvičení do dětského koutku i s hlídáním.
 4. Klient musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší, je mu vstup do sportovních prostor povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Každý cvičí na vlastní nebezpečí.
 5. Zakazuje se vstup do fitness centra se zvířaty.
 6. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho fitness nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.) Za zdravotní stav cvičenců NENESE Fit4Life žádnou zodpovědnost!!!
 7.  Za odcizení cenností jako např. peníze, hodinky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, nese plnou zodpovědnost návštěvník. 
 8. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv a pevnou sportovní obuv určené pro vnitřní prostory. Při cvičení na posilovacím vybavení je povinnost užívat ručník, Případně je možné si za poplatek ručník zapůjčit na recepci fitness. Bez ručníku je vstup zakázán.
 9. Není dovoleno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, která neslouží pro cvičení, které má návštěvník uhrazeno.
 10. Sportovní pomůcky používá každý vždy šetrně a pouze k účelu, pro který jsou vyrobeny.
 11. V případě, že cvičenec poškodí jakékoliv zařízení fitness centra, je povinen způsobenou škodu nahlásit a uhradit!
 12. Přenosné pomůcky je dovoleno používat pouze v prostoru vymezených ke cvičení pod dohledem trenérů.
 13. Zákaz vynášení veškerého vybavení mimo prostory určené ke cvičení.
 14. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené.
 15. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny, nejméně 15 minut před koncem provozní doby.
 16. V případě zjištění jakéhokoli poškození posilovacích pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze Fit4Life (přímo trenérům nebo na recepci).
 17. V případě nevhodného chování v prostorách fitness nebo vůči personálu, má provozovatel právo takové jedince z fitness vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness.
 18. Ve fitness platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.
 19. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny vyprázdnit šatní skříňku, nechat ji odemčenou a vrátit klíče na recepci.
 20. V případě ztráty klíče, poškození zámku nebo při jiném zneužití je povinen návštěvník uhradit částku ve výši 100,- Kč jako náhradu za výměnu zámku.

Tento provozní řád je účinný ode dne 1. 8. 2019/Provozovatel: Ing. Veronika Pochylá IČO: 88680215