Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, provozní řád

FIT4LIFE

se sídlem Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 88680215
DIČ: CZ8854185076
Adresa provozovny: Fit4Life, Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště

Provozní doba

PO – NE ………6.00 – 21.00 (dle rozvrhu lekcí a individuálních tréninků)

Telefonní číslo: 602 778 816

Kontaktní e-mail: info@fit4life.cz

Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností fitness centra Fit4Life., Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště a návštěvníkem využívající služeb fitness centra Fit4Life., Milíčova 470, 686 01 Uherské Hradiště.
Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného, členství nebo služby, které fitness nabízí.

 • Vstupem se rozumí:
 • jednorázový vstup
 • permanentka 10ti vstupová (platnost 3 měsíce)
 • permanentka 20ti vstupová (platnost 6 měsíců)
 • členství měsíční

Zaplacením služby (permanentky či členství) začíná běžet platnost, kterou nelze měnit! Výjimkou pro prodloužení může být špatný zdravotní stav nebo mimořádná událost, jejímž následkem je přerušení provozu fitness.

Nákupem jakéhokoliv vstupu či členství návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s všeobecnými podmínkami a provozním řádem. A potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena. Pro vystavení členské karty se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail a fotografie v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Členská karta je vystavena na jméno a je nepřenosná. Za vystavení členské karty účtujeme poplatek 100 Kč. Částka je nevratná.

Služby

Rezervace jdou provést těmito způsoby:

Skupinové lekce či osobní tréninky

 • osobně na recepci fitness centra v provozovně
 • pomocí on-line rezervace na stránkách fitness centra – www.fit4life.cz

Registrací v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které při rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů fitness centra využívaných on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce fitness centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení tykající se nabídky služeb fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Platební podmínky

 • platba v hotovosti nebo kartou v provozovně
 • platba přes platební bránu v rezervačním systému (platební karty a převod z účtu) při nákupu služeb na webových stránkách.

Ochrana osobních údajů

S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) si vás dovolujeme upozornit, že na základě Vašeho souhlasu při registraci v našem fitness o Vás naše fitness centrum (Fit4Life, Milíčova 470, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 88680215, DIČ CZ8854185076) vede tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail, fotografie a případné videozáznamy.

Fitness centrum Fit4Life se zavazuje, že tyto osobní údaje nepředá žádné třetí straně. Přístup k nim mají pouze poučení zaměstnanci.

NÁKUP KREDITU (depozit)

Nákup kreditu on-line je možný na internetových stránkách www.fit4life.cz kdykoliv. Nákup služeb, kreditu a produktů je možný přímo ve fitness centru v provozní době specifikované na internetových stránkách www.fit4life.cz

Kredit je na účet připsán po objednání a uhrazení peněžní částky.

Nakupovat kredit je možné:

 1. hotově nebo kartou v provozovně prodávajícího
 2. on-line po přihlášení do účtu

Užívání kreditu

 • Je možné jej použít k zaplacení produktu a služby.
 • Pokud kredit na účtu nebude stačit na nákup produktu nebo služby je potřeba jej nejdříve dobít.
 • Minimální výše nakoupeného kreditu je 200 Kč (vztahuje se i pro držitele Multisport a Sodexo karet)
 • Doba platnosti kreditu je 6 měsíců od načtení. Platnost a zůstatek kreditu Vám rádi sdělíme na recepci fitness. Po uplynutí doby platnosti kreditu připadá kredit prodávajícímu.
 • Kredit z účtu nelze převádět na účet jiného kupujícího.
 • Kredit nelze použít k nákupu dalšího kreditu.
 • Zůstatek kreditu na účtu nelze vyměnit za peněžní hotovost.

Provozní řád

Návštěvník Fit4Life je povinen řídit se provozním řádem fitness centra.

 1. Zakoupením (vstupu, členství) návštěvník potvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu. A zároveň se zavazuje ho dodržovat.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle aktuálního ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 3. Pro malé děti je prostředí fitness centra nebezpečné a tudíž nevhodné! Přivede-li však návštěvník fitness centra takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru sálů. Návštěvník má možnost uložit dítě po dobu cvičení do dětského koutku i s hlídáním.
 4. Klient musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší, je mu vstup do sportovních prostor povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Každý cvičí na vlastní nebezpečí.
 5. Zakazuje se vstup do fitness centra se zvířaty.
 6. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho fitness nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.) Za zdravotní stav cvičenců NENESE Fit4Life žádnou zodpovědnost!!!
 7.  Za odcizení cenností jako např. peníze, hodinky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, nese plnou zodpovědnost návštěvník. 
 8. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv a pevnou sportovní obuv určené pro vnitřní prostory. Při cvičení na posilovacím vybavení je povinnost užívat ručník, Případně je možné si za poplatek ručník zapůjčit na recepci fitness. Bez ručníku je vstup zakázán.
 9. Není dovoleno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, která neslouží pro cvičení, které má návštěvník uhrazeno.
 10. Sportovní pomůcky používá každý vždy šetrně a pouze k účelu, pro který jsou vyrobeny.
 11. V případě, že cvičenec poškodí jakékoliv zařízení fitness centra, je povinen způsobenou škodu nahlásit a uhradit!
 12. Přenosné pomůcky je dovoleno používat pouze v prostoru vymezených ke cvičení pod dohledem trenérů.
 13. Zákaz vynášení veškerého vybavení mimo prostory určené ke cvičení.
 14. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené.
 15. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny, nejméně 15 minut před koncem provozní doby.
 16. V případě zjištění jakéhokoli poškození posilovacích pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze Fit4Life (přímo trenérům nebo na recepci).
 17. V případě nevhodného chování v prostorách fitness nebo vůči personálu, má provozovatel právo takové jedince z fitness vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness.
 18. Ve fitness platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.
 19. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny vyprázdnit šatní skříňku, nechat ji odemčenou a vrátit klíče na recepci.
 20. V případě ztráty klíče, poškození zámku nebo při jiném zneužití je povinen návštěvník uhradit částku ve výši 100,- Kč jako náhradu za výměnu zámku.

Tento provozní řád je účinný ode dne 1. 8. 2019/Provozovatel: Ing. Veronika Pochylá IČO: 88680215

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej online kurzů na stránkách www.fit4life.cz

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  1. Tyto obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „OP“) platí pro nákup online kurzů (dále označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“)
 1. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. OP. Tyto OP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení OP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem OP). OP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu souvisí.
  3. OP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si OP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. OP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ nebo „Objednat“, nám totiž dáváte signál, že jste OP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
  4. Ve OP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah OP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Vyloučení odpovědnosti
XI. Ochrana osobních údajů
XII. Závěrečná ustanovení

 1. Důležité pojmy (definice)
 2. PRODÁVAJÍCÍ.
  Prodávajícím: Ing. Veronika Pochylá,

Fit4life,

IČ: 88680215,

DIČ: CZ8854185076
se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 470

Kontaktní telefon: 774033877
Adresa pro doručování elektronické pošty: fit4life@centrum.cz

 1. KUPUJÍCÍ.

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.fit4life.cz uzavře s námi  jako Prodávajícími Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

 1. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 2. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení OP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 3. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 4. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

 1. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní v sekci ONLINE kurzy – jak na kurzy – je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 2. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení, email, (případně firmu, adresu, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ) a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (kliknutím) vybraný produkt nebo produkty.
  Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo „Objednat“.
  O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. OP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
  V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
  4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto OP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV.Cena produktů a platba
1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, (tj. jeden měsíc), kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“ nebo „Objednat“) je proto již konečnou cenou.

 1. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 2. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 3. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  – Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán, a také do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení, pro naši rychlejší orientaci v platbách.
  – Online bankovním převodem (platba se provede ihned).
  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o.
  Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
 4. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
  O přijetí platby vás budeme informovat, u online platebních metod obdržíte informaci obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
  Ebook není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

 1. Dodací podmínky
  1. ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto OP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.
  2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet.
  3. Po dodání ebooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto OP.
  4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. OP).

 

 1. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
  1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. OP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto OP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože nám však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě nás prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na fit4life@centrum.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto OP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti, a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupit (využit garanci spokojenosti) lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na fit4life@centrum.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 OP.

 1. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a OP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. OP). Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 7 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsme oprávněni vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.
 2. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 1. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 2. Jako Prodávající vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 5. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu fit4life@centrum.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II OP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

 

 1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. OP nebo na elektronické adrese fit4life@centrum.cz.
 1. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 2. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

 

 1. Vyloučení odpovědnosti
  1. Vstupem do online kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a firma Ing. Veronika Pochylá, Fit4life, IČ: 88680215, DIČ: CZ8854185076
  se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 470 ani autor Ing. Veronika Pochylá za ně nenese žádnou zodpovědnost.
 2. Firma Ing. Veronika Pochylá, Fit4life, IČ: 88680215, DIČ: CZ8854185076
  se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 470 se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.
 3. Veškeré informace v online kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností autorů. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto společnost Ing. Veronika Pochylá, Fit4life, IČ: 88680215, DIČ: CZ8854185076
  se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 470. ani autoři nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.
 4. Ing. Veronika Pochylá, Fit4life, IČ: 88680215, DIČ: CZ8854185076
  se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 470 ani autorka Ing. Veronika Pochylá nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v tomto kurzu.
 5. Po celou dobu trvání tohoto online kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.
 6. Podnikání je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Toto vše je pouze ve vašich rukách. Ing. Veronika Pochylá, Fit4life, IČ: 88680215, DIČ: CZ8854185076
  se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 470 ani autoři nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v online kurzu.

 

 1. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti Ing. Veronika Pochylá, Fit4life, IČ: 88680215, DIČ: CZ8854185076
  se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 470. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
  2. Na požádání Vám společnost Ing. Veronika Pochylá, Fit4life, IČ: 88680215, DIČ: CZ8854185076
  se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 470 podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na fit4life@centrum.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
 2. Získávání a zpracovávání osobních údajů
  Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
 3. Možnost odhlášení
  Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Ing. Veronika Pochylá, Fit4life, IČ: 88680215, DIČ: CZ8854185076
  se sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 470, vedeno: Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
  Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.
 5. Cookies
  Společnost Ing. Veronika Pochylá, Fit4life používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

XII. Závěrečná ustanovení
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto OP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
4. Tyto OP jsou účinné od 1.3.2021

Skvělý tip na vánoční dárek!